Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-01-16 16:00-18:16
DOŚ

Umowy o roboty budowlane – praktyczne aspekty zabezpieczenia interesów stron

Wykładowca: dr inż. Janusz Rybka, dr inż. Janusz Rybka, dr Janusz Rybka

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zamawiający/inwestorzy mają swobodę w kształtowaniu treści umów o roboty budowlane. Zostaną przedstawione obowiązki i wymagania, które wynikają z Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych oraz zapisy dotyczące zbioru ryzyk, które spoczywają na zamawiającym/inwestorze i wykonawcach w czasie realizacji umów. Wykładowca omówi zagadnienie związane ze sposobem i terminem wykonania umowy. Przy tym zagadnieniu dodatkowo zostaną poruszone zwyczaje zaobserwowane z praktycznych realizacji, tj. kształtowanie terminów zakończenia usług inżyniera czy nadzorów inspektorskich. Omówione zostanie rozliczanie robót dla umów ryczałtowych i kosztorysowych oraz wymogi prawne, jak i zwyczaje rynkowe. Rozliczanie umów wiąże się ze zmianami w treści umów, w tym z zagadnieniem robót dodatkowych, zamiennych czy zaniechanych. W tym kontekście wykładowca odniesie się do dopuszczalności treści umów, a także nawiąże do pojęcia gwarancji i rękojmi na roboty w kontekście wad przy odbiorze robót. Na końcu zostaną wymienione zagadnienia, które stwarzają problemy w realizacji inwestycji, a warte są prezentacji w kolejnych szkoleniach. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło