Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-04-09 17:00
2021-05-13 23:50
LUB

Badania i pomiary instalacji elektrycznych - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Karol Kaczmarek, Arkadiusz Koralewski, Roman Domański

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją instalacji elektrycznych. Jego celem jest uzyskanie profesjonalnej wiedzy z zakresu teorii przeprowadzania pomiarów, jak również umiejętności praktycznych w zakresie obsługi mierników i wykonywania pomiarów. Dodatkowo szkolenie umożliwi zapoznanie się z funkcjonalnościami mierników Sonel oraz właściwą interpretacją wyników oraz oceny zapisów w protokołach pod kątem poprawności wykonania instalacji i pomiarów. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-05-08 10:00
2021-05-15 22:00
PDK

Procedury środowiskowe w kontekście zmian rozwiązań projektowych - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr Agata Dąbal, Komisja Doskonalenia Zawodowego

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Miejsce i rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie przygotowania inwestycji do realizacji 2. Przypadki braku potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3. Miejsce i rola procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko 4. Zmiany rozwiązań projektowych a wymagania środowiskowe 5. Obowiązywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6. Skutki niezgodności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 7. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

2021-05-11 09:00
2021-05-14 09:00
MAZ

Proaktywne utrzymanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych w teorii i praktyce - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Wiesław Dąbrowski, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
PODSTAWA TEORETYCZNA Czynniki wpływające na nawierzchnie. Charakterystyka nawierzchni asfaltowych i betonowych. Strategie utrzymania nawierzchni. Badania stanu konstrukcji nawierzchni. Zabiegi utrzymaniowe. PRZYKŁADY PRAKTYCZNE Iniekcje geotechniczne. Naprawa pęknięć. Hydrofobizacja. Cienkie warstwy zabezpieczające. Inne zabiegi wzmacniające. Przykładowe prace badawczo-rozwojowe. Kategoria:
 • Budownictwo drogowe

Typ: Szkolenie online

2021-05-12 10:00-14:00
SLK

Geologia w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Wykładowca: Agnieszka Chećko, ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1.Kompetencje organów administracji geologicznej. 2.Przedsięwzięcia wymagające sporządzenia dokumentacji geologicznej. 3.Geologia inżynierska, a geotechnika w praktyce. 4.Zasady projektowania i dokumentowania geologicznego. 5.Tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych, deformacje pochodzenia górniczego. 6.Badania warunków podłoża na potrzeby projektowania cmentarzy. 7.Badania geologiczne w planowaniu przestrzennym. 8.Informacja geologiczna: rodzaje, źródła, zasady dostępu Kategoria:
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo kolejowe
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

2021-05-13 11:00-15:00
MAZ

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp, MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Normy i przepisy Podstawowe terminy i definicje Rażenie prądem elektrycznym – wartości graniczne prądu, napięcie dotykowe (krokowe) Rażeniowe a napięcie dotykowe (krokowe) spodziewane Sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci i skutki doziemień Ochrona przeciwporażeniowa w liniach elektroenergetycznych Ochrona przeciwporażeniowa w stacjach elektroenergetycznych Rezystancja uziemienia, napięcie uziomowe czy napięcie dotykowe – wybór kryterium decydującego Uziemienia w stacjach elektroenergetycznych SN/nn Napięcia indukowane w żyłach powrotnych kabli Ochrona przeciwporażeniowa w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej Sezonowe zmiany wartości rezystancji uziemienia Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-05-14 07:00
2021-05-15 23:00
LUB

Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem przyrządów serii PAT - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Karol Kaczmarek, Arkadiusz Koralewski

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją instalacji elektrycznych. Jego celem jest uzyskanie profesjonalnej wiedzy z zakresu teorii przeprowadzania pomiarów, jak również umiejętności praktycznych w zakresie obsługi mierników i wykonywania pomiarów. Dodatkowo szkolenie umożliwi zapoznanie się z funkcjonalnościami mierników Sonel oraz właściwą interpretacją wyników oraz oceny zapisów w protokołach pod kątem poprawności wykonania instalacji i pomiarów. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-05-14 09:00
2021-05-17 09:00
MAZ

Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu psychofizycznemu. - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr Ewa Hartman, MOIIB - Warszawa, MOIIB - Edyta Protasiuk

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wprowadzenie do warsztatu. Neurony, kortyzol, dopamina i ewolucja, czyli neuronauka w służbie budowania odporności na stres i radzenia sobie z trudnościami. “To, że coś jest oczywiste nie znaczy jeszcze, że jest prawdą”. - Podstawowe błędy poznawcze, heurystyki i inne skróty myślowe charakterystyczne dla stresu. Energia osobista, efektywność i stres – czyli jak się nie dać przemęczeniu dzięki kumulowaniu punktów energii. Technika Heart-Focused breathing – metoda HeartMath – podstawowa technika oddechowa obniżająca kortyzol. Od wyczerpania do witalności – ćwiczenie oparte na wizualizacji, którego celem jest podniesienie hormonu DHEA zwanego hormonem młodości, witalności. Pukanie do drzwi życia – ćwiczenie ruchowe błyskawicznie rozbijające napięcia mięśniowe powstałe na skutek stresu. Ćwiczenie Framestorm – wykorzystanie intelektu do zmiany percepcji sytuacji, zadań, osób zdarzeń. Głęboki relaks – połączenie technik oddechowych i mentalnych w celu uzyskania efektu pełnego relaksu. Podsumowanie szkolenia Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2021-05-14 10:00-14:00
LUB

Wymagania higieniczno-zdrowotne dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Wykładowca: mgr inż. Iwona Paprzycka, Arkadiusz Koralewski

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem w zakresie wymagań higieniczno-zdrowotnych dla obiektów budowlanych (z uwzględnieniem kwestii COVID-19) i skierowane jest do projektantów i wykonawców robót budowlanych oraz innych osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji budowlanych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz wymaganiami higieniczno-zdrowotnymi obowiązującymi dla wybranych rodzajów obiektów budowlanych z zakresu budownictwa użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektów budownictwa przemysłowego i technicznego. Omówione także zostaną aspekty praktyczne podczas projektowania i wykonawstwa, ze zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy w tym zakresie. Szkolenie poprowadzi rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych. Kategoria:
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2021-05-14 16:00-18:00
DOŚ

Dobór materiałów konstrukcyjnych rur dla realizacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

Wykładowca: dr inż. Leszek Wysocki

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wykładowca dr inż. Leszek Wysocki z Politechniki Wrocławskiej omówi podstawowe czynniki decydujące o doborze materiału rur dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, m.in. niezawodność/trwałość, warunki gruntowo-wodne, skład wody i ścieków, możliwości rozbudowy systemu, usuwanie awarii, koszty budowy, bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wody, nośność przewodu. Przedstawi charakterystykę zagrożeń dla trwałości rur w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz charakterystykę rozwiązań materiałowych rur dostępnych na rynku i możliwości ich zastosowań w przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych. Kategoria:
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2021-05-15 08:00-22:00
SLK

ZASTOSOWANIE ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DO AWARYJNEGO ZASILANIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nn - RETRANSMISJA

Wykładowca: Julian Wiatr, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Parametry jakościowe napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. 2. Łańcuchy niezawodnościowe i ich wpływ na pewność dostawy energii elektrycznej. 3. Układy sieci elektroenergetycznych nn. 4. Układ zasilania budynku w energię elektryczną. 5. Dobór mocy zespołu prądotwórczego do awaryjnego zasilania budynku oraz grupy budynków. 6. Uziemienie zespołu prądotwórczego. 7. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną. 8. Parametry zwarciowe generatora zespołu prądotwórczego. 9. Układy sieciowe stosowane do zasilania obiektów budowlanych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego. 10. Metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego. 11. Współpraca zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną nn. 12. Projektowanie układów zasilania awaryjnego sieci elektroenergetycznych nn. 13. Prezentacja przykładowego projektu zasilania awaryjnego osiedlowej sieci elektroenergetycznej nn. 14. Badanie zespołu prądotwórczego oraz stanu ochrony przeciwporażeniowej w zasilanej instalacji elektrycznej. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-05-17 11:00-15:00
MAZ

Ochrona zabytków - realizacja inwestycji na obiektach zabytkowych

Wykładowca: Jolanta Szewczyk - Radca Prawny

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Ochrona zabytków - realizacja inwestycji na obiektach zabytkowych - przepisy prawa regulujące ochronę zabytków w RP - rola inwestora na inwestycji realizowanej na obiekcie zabytkowym, - rola samodzielnych funkcji na inwestycji realizowanej na obiekcie zabytkowym. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-05-17 16:00-19:00
SWK

Definicje nienazwane w Ustawie Prawo Budowlane

Wykładowca: Michał Krasiński

Organizator: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Pozyskanie wiedzy co do możliwości sposobów interpretacji wybranych pojęć które ustawodawca wymienił, lecz nie określił precyzyjnie w Ustawie Prawo Budowlane. Zapoznanie z szerokim orzecznictwem sądów administracyjnych, sądów powszechnych, opiniami przedstawicieli doktryny, a także problemami uczestników procesu inwestycyjnego, które wynikają w praktyce a dotyczą prowadzonych postępowań administracyjnych zarówno przed organami nadzoru budowlanego jak i administracji architektoniczno-budowlanej. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-05-18 10:00-11:00
MAP

Dobór urządzeń oraz projekt sieci telekomunikacyjnej w budynku wielorodzinnym zgodnie z Rozp. MTBiGM

Wykładowca: Maciej Kołakowski - Inż. Wsparcia Tech.

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie dotyczące aspektów technicznych oraz projektowania sieci RTV-SAT w budownictwie wielorodzinnym, jednorodzinnym oraz hotelowym. Omówienie odpowiedniego doboru urządzeń oraz dopasowania sieci do potrzeb konsumenta. Praktyczne przykłady wykonania poprawnych instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych. Kategoria:
 • Budownictwo telekomunikacyjne
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-05-18 12:00-16:00
KUP

Neutralność klimatyczna w budownictwie

Wykładowca: Jerzy Piotrowiak,, Grażyna Gaca, Jerzy Piotrowiak, Biuro Izby

Organizator: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Technologie prowadzące do zeroemisyjnych budynków - ogólna analiza zagadnienia pod kątem diagnozy problemu, kryterium energii pierwotnej i jej wpływ na skuteczność energetyczną budynków, minimalizowania śladu węglowego energii zużytej w budynkach orz na wybudowanie budynku. Prelegent dr inż. Arkadiusz Węglarz - Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytów Energetycznych. 2. Wyzwania w zakresie zarządzania energią w budynkach w których zastosowano systemy OZE - poprawa efektywności energetycznej budynków odgrywa kluczowe znaczenie w osiągnięciu ambitnego celu neutralności emisyjnej do 2050 roku, zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu. Jednak nawet najlepiej ocieplony budynek z hybrydowymi źródłami OZE nie da nam oczekiwanych efektów ekologicznych oraz ekonomicznych w sytuacji w której jest nieodpowiednio zarządzany. Trendy rozwojowe w tym zakresie, dobre praktyki oraz wyzwania zaprezentuje dr inż. Adam Mroziński – Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy, Dyrektor Transferu Technologii i Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-05-18 17:00-19:30
ŁOD

Przepisy BHP dotyczące właściwej organizacji budowy i wykonywania prac ziemnych

Wykładowca: Dagmara Kupka

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Agenda: 17.00-17.45 Wymagania bhp przy robotach ziemnych, 17.45-18.15 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach z ciężkim sprzętem budowlanym, 18.30-19.30 Wymagania bhp dotyczące organizacji budowy. Kategoria:
 • BHP

Typ: Szkolenie online

2021-05-19 11:00-15:00
OPL

Przeglądy drogowych obiektów mostowych

Wykładowca: dr inż. Mariusz Pustelnik

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W referacie poruszone zostaną zasady oceny stanu technicznego obiektów mostowych. Podane zostaną podstawowe przepisy, z których wynika konieczność wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych. Omówiona zostanie skala i kryteria ocen poszczególnych elementów konstrukcji mostowej wraz z przykładami z własnej praktyki jak i innych autorów. Przedstawione zostaną uszkodzenia występujące w poszczególnych elementach wraz z podaniem kodów uszkodzeń. Kategoria:
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe

Typ: Szkolenie online

2021-05-19 16:00-20:00
PDK

Fotowoltaika – jeszcze ewentualność czy już konieczność?

Wykładowca: Kamil Parfianowicz, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie w formie prezentacji online – omówione zostaną najnowsze trendy na rynku instalacji wraz z popularnymi ostatnimi czasy tematami w branży fotowoltaicznej: sposobami zwiększania autokonsumpcji oraz bezpieczeństwem pracy generatorów PV (zarówno przeciwporażeniowym oraz przeciwpożarowym). Następnie przedstawiony zostanie sposób szacowania zysków z zamontowania fotowoltaiki oraz przybliżony czas zwrotu z takiej inwestycji. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-05-20 11:00-12:30
MAP

Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych

Wykładowca: Julian Wiatr

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W ramach szkolenia zostanie przedstawiona geometria układu słonecznego oraz warunki pracy systemu PV w Polsce Omówione zostaną podstawy fizyczne przemian energetycznych oraz metodyka tworzenia generatora fotowoltaicznego i budowy elektrowni fotowoltaicznej. Zostaną przedstawione zasady tworzenia magazynów energii oraz metodyka neutralizacji powstających zagrożeń podczas ich eksploatacji. Omówiona zostanie zasada doboru przewodów oraz ich zabezpieczeń metodyka ochrony odgromowej i przepięciowej oraz zasady ochrony przeciwporażeniowej systemu PV. Szkolenie zakończy omówienie metodyki wyłączenia pożarowego systemu PV. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-05-21 11:00-14:00
MAP

Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania

Wykładowca: dr inż. Tomasz Maksimowicz

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W trakcie szkolenia zostaną przybliżone wymagania aktualnie obowiązującej normalizacji dotyczącej projektowania ochrony odgromowej w systemach PV. Dodatkowo zostaną omówione typy i kategorie ograniczników przepięć oraz zasady ich doboru w zależności od klasy urządzenia LPS oraz potencjalnych zagrożeń. Szeroko zostanie omówiona kwestia odstępów separujących oraz sposobów ich obliczeń. Zostaną omówione wady i zalety poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczników przepięć oraz uziomów w świetle ich skuteczności i trwałości. Prezentowana wiedza będzie obszernie zobrazowana licznymi przykładami. Udział w szkoleniu, pozwoli uczestnikom na skuteczne projektowanie i dobór rozwiązań, zgodnych z aktualnymi normami, które zapewnią kompleksową ochronę odgromową, ochronę przed przepięciami i skuteczne, trwałe uziemienie projektowanym instalacjom. Uwaga! Materiały ze szkolenia zostaną przesłane Państwu przez firmę RST Sp. z o.o. po zakończeniu szkolenia. Otrzymanie prezentacji (w wersji pdf) oraz dostępu do nagrania ze szkolenia, wymaga jednak indywidualnej rejestracji w panelu firmy RST Sp. z o.o. Rejestracja jest możliwa po kliknięciu w specjalny link podany Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-05-22 08:00-22:00
SLK

Wykorzystanie georusztów do stabilizacji mechanicznej warstw gruntów gruboziarnistych oraz kruszyw - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jacek Kawalec, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Podstawowe funkcje geosyntetyków 2. Pojęcie georuszt na tle innych wyrobów geosyntetycznych 3. Funkcja stabilizacji wg PN-ISO10318-1:2015+A1:2018 4. Mechanizm współpracy georusztu z kruszywem 5. Pojęcie stabilizacji 6. Przegląd wybranych badań dla oceny efektywności zastosowań georusztów 7. Zastosowania w budownictwie drogowym 8. Zastosowana kolejowe 9. Platformy robocze i montażowe 10. Zabezpieczenia konstrukcji liniowych na szkodach górniczych 11. Prezentacja wybranych realizacji Kategoria:
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo kolejowe
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2021-05-24 12:00-15:00
POM

Nowe Prawo zamówień publicznych: ewolucja czy rewolucja?

Wykładowca: Pomorska OIIB, mgr prawa Michał Kunikowski

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie obejmować będzie ogólną prezentację podstawowych elementów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w dniu 01.01.2021 r. Szczególna uwaga zostanie poświęcona proceduralnym różnicom w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów, z uwypukleniem problemu obowiązkowej komunikacji elektronicznej. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-05-25 11:00-15:00
MAZ

„Lawina” zmian w Prawie budowlanym, duża nowelizacja wprowadzona 19 września 2020 roku

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
„Lawina” zmian w Prawie budowlanym, duża nowelizacja wprowadzona 19 września 2020 roku oraz 6 małych, kolejnych nowelizacji z roku 2021, dwie kolejne przewidziane na 1 lipca 2021, a także 13 nowych rozporządzeń z wzorami rozmaitych formularzy wniosków. Krótki przegląd nowelizacji już wprowadzonych w roku 2021 Nowe rozporządzenia dotyczące wzorów rozmaitych wniosków Zasadnicze zmiany z 19 września 2020 roku Okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/