Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
Start
2024-05-25 09:00

Koniec
2024-05-26 20:00
SLK

Renowacja elewacji zabytkowych - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Cezary Makles

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie online omawiające szczegóły renowacji tynków zabytkowych. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa . Program szkolenia: 1. Prace wstępne przy renowacji obiektów w gestii konserwatora zabytków: a. Ocena stanu technicznego b. Analiza przyczyn uszkodzeń c. Dobór rozwiązań 2. Etap projektu renowacji a. Systemy tynków renowacyjnych z certyfikatem WTC b. Systemy izolacji murów – iniekcja 3. Prace wykonawcze a. Iniekcja kremem b. Tynki renowacyjne c. Elementy dekoracyjne 4. Pomoc firmy Ceresit w realizacji przedsięwzięcia 5. Pytania Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2024-05-27 06:00

Koniec
2024-06-10 23:50
PDK

Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych - zagadnienia wybrane - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Podstawy teorii pożaru. 2. Zagrożenie pożarowe stwarzane przez urządzenia oraz instalacje elektryczne. 3. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz względnego czasu trwania pożaru. 4. Wyłącznik różnicowoprądowy jako element ochrony przeciwpożarowej oraz ograniczenia w jego stosowaniu. 5. Odporność ogniowa elementów budowlanych. 6. Odporność pożarowa budynków. 7. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych oraz zespołów prądotwórczych pod względem ochrony przeciwpożarowej. 8. Wymagania stawiane PWP oraz dopuszczanie do eksploatacji. 9. Metodyka zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 10. Zagrożenia pożarowe stwarzane przez instalacje PV oraz ich neutralizacja 11. Zagrożenie pożarowe stwarzane przez ograniczniki przepięć i metodyka ich neutralizacji. 12. Zagrożenie wybuchowe pomieszczeń bateryjnych oraz zasady ich neutralizacji. 13. Oświetlenie awaryjne w budynkach oraz tunelach komunikacyjnych jako element wspomagający ewakuację. 14. Zagrożenia stwarzane przez płonące kable i przewody. Wymagania CPR w zakresie reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych i teletechnicznych. 15. Ochrona przeciwpożarowa kanałów i tuneli kablowych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Start
2024-05-27 09:00

Koniec
2024-06-06 08:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cz. II - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów 2. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji. 3. Ocena stanu technicznego sąsiednich obiektów budowlanych przed rozpoczęciem nowej budowy 4. Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego 5. Bezpieczeństwo użytkowania budynków jako jedno z wymagań podstawowych 6. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie wymagań podstawowych z ustawy Prawo budowlane, nowe wymogi w zakresie ochrony akustycznej, czy bez udziału akustyka będzie można opracować projekt budowlany ? 7. Mikologia budowlana – kto ma być autorem tej ekspertyzy? 8. Racjonalizacja zużycia energii, zasady wg nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2014 roku i ich zmiany 9. Przepisy przejściowe na dzień 1 kwietnia 2024 roku Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2024-05-27 10:00-14:00
MAZ

Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych na przykładzie wyrobów silikatowych

Wykładowca: dr inż. Piotr Turkowski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej) 2. Czynnik wpływające na odporność ogniową ścian murowanych, z przykładami zdjęć i filmów z badań 3. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych, z omówieniem bezpośredniego i rozszerzonego zakres zastosowania wyników badań 4. Ocena odporności ogniowej ścian murowych wg Eurokodu 6 część 1-2 (PN-EN 1996-1-2), wydania aktualnego i drugiej generacji 5. Ściany z silikatów i ich odporność ogniowa - podsumowanie 6. Sesja pytań i odpowiedzi Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2024-05-27 12:00-15:00
POM

Zabytek archeologiczny i archeologia w praktyce zawodowej inżynierów - podstawowe zagadnienia

Wykładowca: Pomorska OIIB, mgr inż. arch. Joanna Bober

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie jest skierowane do inżynierów wszystkich branż. Wyjaśnione zostanie pojęcie zabytku archeologicznego. Prelegent pomoże w zrozumieniu jakiego rodzaju zabytki możemy spotkać w pracy zawodowej. Jaka ochrona z czego wynika i co się z nią wiąże w procesie budowlanym. Jeżeli mamy do czynienia z szeroko rozumianym dziedzictwem archeologicznym, czy w przygotowaniu inwestycji, sporządzaniu i uzgadniania dokumentacji projektowej, przygotowania budowy, prowadzeniu nadzorów budowlanych – o spoczywających na uczestnikach procesu budowlanego obowiązkach, karach i nagrodach. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2024-05-27 16:00-18:00
MAP

Modelowanie i projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodu w systemie MES 3D - Midas nGen

Wykładowca: dr inż. Łukasz Jarno, inż. Karolina Nisztuk

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wprowadzenie do modelowania, analizy i projektowania konstrukcji budowlanych według Eurokodu w systemie MES 3D - Midas nGen. Ten inżynierski program służy do projektowania i analizy konstrukcji budowlanych takich jak mosty, wieże, budynki, wykopy, tunele itp. Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, które pozwala na modelowanie, symulacje i analizy w oparciu o różne standardy jak Eurokody czy polskie normy. Program Midas nGen jest zaawansowanym systemem do analizy oraz optymalnego projektowania obiektów budownictwa ogólnego, który łączy w sobie cały proces tworzenia projektu. Tematyka planowanego szkolenia będzie obejmowała wykonanie projektu obiektu żelbetowego/stalowego w programie Midas nGen wraz z wygenerowaniem rysunków konstrukcyjnych w programie Midas Drawing. Szkolenie będzie skupiało się na zamodelowaniu obiektu budowlanego, jego analizie i wymiarowaniu według wytycznych eurokodów. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają plik instalacyjny do programu wraz z kodami dostępu do wersji trial, która będzie dostępna przez 15 dni od jej aktywacji. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2024-05-27 16:00-18:30
ŁOD

Sieci uziemione TN-S

Wykładowca: Dział Szkoleń ŁOIIB, Jarosław Mielczarek

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Kontrola izolacji sieci TN w świetle przepisów 2. Metody pomiaru prądu różnicowego 3. Typy pomiarów (AC/A/F/B/...) 4. Typy aparatów różnicowoprądowych 5. Jakie są możliwości i ograniczenia aparatów 6. Jakie są typowe błędy powodujące powstawanie prądów różnicowych 7. Inne niż upływ szkodliwe prądy w sieciach Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2024-05-28 16:00-18:00
DOŚ

Od przypadku do przypadku, czyli ochrona przeciwpożarowa oczami praktyka

Wykładowca: mgr Marcin Zieliński

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z serii (nie)pali się, czyli ochrona przeciwpożarowa w projektowaniu obiektów. Ty razem skupię się na konkretnych rozwiązaniach w trzech głównych kategoriach budynków: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i produkcyjnych oraz magazynowych. Zapoznam Państwa z podstawowymi różnicami, a na koniec – jak zwykle postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, również te, które nasunęły się być może po poprzednich spotkaniach. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2024-05-29 09:00-12:00
PDK

Elektromobilność

Wykładowca: Tomasz Karwat

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w elektromobilności oraz ze specyficznymi zagadnieniami związanymi z integracją infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach i kompleksach budowlanych. Korzyści: • Zdobycie wiedzy na temat najnowszych trendów w elektromobilności. • Zrozumienie specyfiki i integracji infrastruktury ładowania w budynkach. • Nabycie umiejętności planowania i projektowania stacji ładowania w budynkach . • Możliwość wymiany doświadczeń Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2024-05-29 10:00-12:30
SLK

Tarasy i balkony wentylowane, balustrady - zewnętrzne

Wykładowca: Przemysław Sieradzki

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie online omawiające zagadnienia tarasów i balkonów wentylowanych oraz balustrad. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa . Program szkolenia 1. Posadzki wentylowane na tarasach i balkonach. Właściwości i przewagi nad posadzką z płyt na zaprawie klejowej. 2. Hydroizolacje optymalne do stosowania z posadzką wentylowaną. 3. Profile okapowe do posadzek wentylowanych. 4. Wsporniki tarasowe regulowane i nie regulowane. 5. Tarasy naziemne bezbarierowe wentylowane. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2024-05-29 16:00-18:00
DOŚ

Wybrane problemy praktyczne w stosowaniu Prawa zamówień publicznych

Wykładowca: dr Grzegorz Karwatowicz

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podczas szkolenia omówione zostaną istotne zagadnienia z punktu widzenia inżyniera – zarówno jako przedstawiciela zamawiającego, jak i wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Omówione zostaną również istotne kwestie związane z umową w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień zostanie wskazany w programie szkolenia. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2024-05-31 21:00

Koniec
2024-06-01 21:00
SLK

InstalSystem5 - modelowanie struktury budynku 3D i wyznaczanie projektowanego obciążenia cieplnego - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Marcin Krzyżanowski

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice. Program szkolenia będzie udostępniony zainteresowanym na stronie internetowej organizatora  na 7 dni przed planowanym szkoleniem  Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Start
2024-06-03 08:00

Koniec
2024-06-09 23:00
POM

Cykl szkoleń z zakresu pomp ciepła – część III - RETRANSMISJA

Wykładowca: Pomorska OIIB, mgr inż. Piotr Polewka

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie kierowane jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego chcących poszerzyć widzę z zakresu pomp ciepła. W szczególności do projektantów branży sanitarnej, kierowników robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego. W cyklu szkoleń postaramy się przybliżyć uczestnikom różne zagadnienia związane z pompami ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów projektowych takich jak: - lokalizacja jednostek zewnętrznych i możliwości ograniczenia poziomu hałasu, - lokalizacja i wielkość dolnego źródła dla pomp gruntowych, - aspekty prawne, - bufor w instalacji z pompą ciepła, - zbiorniki cwu w układach z pompą ciepła, - schematy technologiczne, - możliwości współpracy pomp ciepła z innymi systemami SMART GRID/PV/BMS, - rozwiązania hybrydowe (kocioł gazowy + pompa ciepła). Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2024-06-03 11:00-14:00
SLK

Betonowe studzienki kanalizacyjne budowa i renowacja - zewnętrzne

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice 1.Podział studzienek kanalizacyjnych. 2.Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne betonowych studzienek kanalizacyjnych. 3.Problemy korozji studzienek betonowych. 4.Renowacja studzienek chemią budowlaną. 5.Renowacja studzienek przy użyciu wkładów GRP. 6.Renowacja studzienek przy użyciu CIPP. 7.Renowacja studzienek systemem DURA Port. 8.Renowacja studzienek elastycznymi wykładzinami. 9.Renowacja studzienek kształtkami bazaltowymi. 10.Naprawa włazów studzienek. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2024-06-03 11:00-15:00
MAZ

Inwestycje na gruntach rolnych i leśnych

Wykładowca: mec. Agnieszka Ludwikowska

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wstęp: a. Wyjaśnienie podstawowych pojęć; b. Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych. 2. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne: a. Zasady i wyjątki. 3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej: a. Rola i odpowiedzialność organów; b. Tryb postępowania; c. Obowiązki inwestora wyłączającego grunty z produkcji. 4. Naliczanie opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji. 5. Obowiązki w zakresie zapobiegania degradacji gruntów. 6. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2024-06-03 16:00-18:30
ŁOD

Biogaz jako odnawialne źródło energii

Wykładowca: Dział Szkoleń ŁOIIB, Krzysztof Chmielowski

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Biogaz jest ekologicznym i odnawialnym źródłem energii produkowanym przez proces fermentacji biomasy organicznej, takiej jak resztki roślinne, obornik, odpady spożywcze czy też osad z oczyszczalni ścieków. Proces ten prowadzi do emisji metanu, który można wykorzystać jako paliwo do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub jako biopaliwo do napędu pojazdów. Wykorzystanie biogazu przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Ponadto, produkcja biogazu może być integralną częścią gospodarki odpadami, pomagając w utylizacji i przetwarzaniu organicznych odpadów, które w przeciwnym razie mogłyby zanieczyścić środowisko. W ramach szkolenia przedstawiono definicje biogazu i terminów z nim związanych, podstawowe akty prawne związane z biogazowniami, rodzaje biogazowni. Przedstawiono charakterystykę procesu fermentacji, rodzaje substratów do produkcji biogazu. Ponadto omówiono inhibitory procesu fermentacji beztlenowej i przedstawiono kilka przykładów biogazowni. Kategoria:
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2024-06-05 11:00-14:00
SLK

Projektowanie zbiorników chemoodpornych, na ścieki radioaktywne, żrące. Zasady bezpieczeństwa. - zewnętrzne

Wykładowca: Agnieszka Dembińska, Szczepan Gorbacz

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice. Program szkolenia będzie udostępniony zainteresowanym na stronie internetowej organizatora  na 7 dni przed planowanym szkoleniem Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2024-06-05 15:00-18:00
MAP

Świadectwa charakterystyki energetycznej – część I

Wykładowca: Dr inż. Krzysztof Szczotka, AGH

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Część 1. szkolenia z zakresu świadectw charakterystyki energetycznej budynków obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu przepisów i metod sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej umożliwiające samodzielne wykonywanie obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej oraz interpretację otrzymanych wyników. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2024-06-06 11:00-15:00
MAZ

Proces inwestycyjny - aktualny stan prawny

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Proces inwestycyjny - aktualny stan prawny Proces inwestycyjny - aktualny stan prawny Proces inwestycyjny - aktualny stan prawny Proces inwestycyjny - aktualny stan prawny Proces inwestycyjny - aktualny stan prawny Proces inwestycyjny - aktualny stan prawny Proces inwestycyjny - aktualny stan prawny Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

Start
2024-06-07 00:00

Koniec
2024-06-09 23:50
SLK

IDEA StatiCa - Steel & Concrete, szkolenie wprowadzające oraz omówienie BIM links - JD Engineering - RETRANSMISJA

Wykładowca: Łukasz Jarno

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą JD Engineering - oficjalnym dystrybutorem oprogramowania MIDAS IT oraz IDEA StatiCa w Polsce. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w dziedzinie inżynierii lądowej, obejmujące projektowanie detali konstrukcyjnych, systemy do optymalnego planowania obiektów budowlanych, konstrukcje mostowe, zagadnienia geotechniczne, a także narzędzia do zaawansowanej analizy nieliniowej i szczegółowej. Firma nie tylko dostarcza oprogramowanie, ale także zapewnia wsparcie doradcze w wyborze najlepszego rozwiązania. Ponadto oferujemy kompleksowe wdrożenie oprogramowania MIDAS IT oraz IDEA StatiCa w twojej firmie. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy Ci zaprojektować efektywnie i zgodnie z najnowszymi trendami w budownictwie, co pozwoli Ci zdobyć przewagę nad konkurencją. Program szkolenia: Analiza dostępnych modułów w IDEA StatiCa oraz wymagane podstawy teoretyczne STEEL Connection BEAM & Prestressing  BIM -Współpraca między programami:  import danych z Robot Structural Professional i Midas Civil., Eksport modelu z modułu Beam do Detail / Eksportowanie węzłów Tworzenie plików IFC, DWG 3D, przeglądarki online  Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2024-06-08 00:00

Koniec
2024-06-09 23:50
SLK

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ.PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - SEP Bielsko-Biała. Program szkolenia: Wybór napięcia zasilania. 2.    Układy sieci elektroenergetycznych, optymalna lokalizacja stacji transformatorowej. 4.    Jakość energii,wpływ na pracę odbiorników. 5.    Układ zasilania budynku. 6.    Moc bierna -wpływ na przesył energii, pracę odbiorników. 7.    Metody naturalnego zmniejszania zapotrzebowania na moc bierną. 8.    Metodyka kompensacji mocy biernej i dobór układów kompensacji. 9.    Wyższe harmoniczne i ich wpływ na układy kompensacji mocy biernej. 10.   Filtry aktywne. 11.   Kompensacja mocy biernej przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego. 12.   Kompensacja mocy biernej w sieciach oświetlenia drogowego. 13.   Kompensacja mocy biernej w instalacjach przemysłowych z fotowoltaiką. 15.   Kompensacja mocy biernej w instalacjach z turbinami wiatrowymi. 16.   Wpływ zabudowy stacji ładowania na współczynnik mocy, sposoby, metody kompensacji. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/