Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
Start
2022-11-26 08:00

Koniec
2022-11-29 23:50
WKP

Projekt z 9.11.2021. zmiany Rozporządzenia ws. warunków technicznych– czy istotnie je upraszcza? - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr Bogdan Dąbrowski, mgr Mariusz Sprutta

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Projekt z dnia 9.11.2021. zmiany Rozporządzenia ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – czy istotnie je upraszcza?  Omówienie projektu rozporządzenia, którego istotą jest wprowadzenie zmian mających na celu ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nim związanych osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne jak osoby starsze, opiekunowie z małymi dziećmi czy osoby z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi. W projekcie rozporządzenia, oprócz zmian mających charakter porządkujący, zreferowane będą zmiany wymagań w zakresie: – zagospodarowania terenu i urządzeń znajdujących się w pobliżu budynku; – transportu pionowego – dźwigi i urządzenia podnoszące; – komunikacji pionowej wewnątrz budynku – schody i pochylnie; – lokali mieszkalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; – pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; – okolicy wejścia (drzwi wejściowych) do budynku i mieszkań; – gromadzenia odpadów stałych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2022-11-28 09:00

Koniec
2022-12-01 08:00
MAZ

Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń. - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń. Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych. Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji. Zwarcia i zasady ich obliczania. Obliczanie obciążeń długotrwałych dla odbiorów liniowych i nieliniowych. Sposoby układania przewodów i metodyka wyznaczania długotrwałej dopuszczalnej obciążalności prądowej. Dobór przewodów Dobór zabezpieczeń przewodów. Dobór przewodów układanych równolegle oraz ich zabezpieczanie. Dobór przewodów oraz ich zabezpieczeń do obwodów przeciwpożarowych. Podstawowe projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2022-11-28 15:00-18:00
MAZ

Detale ETICS

Wykładowca: mgr inż. Maciej Rokiel

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. System ociepleń - budowa, specyficzne wymagania 2. Układ płyt i siatki 3. Ocieplenie wokół otworów okiennych 4. Połączenia systemów, pasy przeciwogniowe, dylatacje, bonie 5. Ocieplenie cokołów 6. Ocieplenie przy dachach stromych 7. Ocieplenie przy dachach płaskich 8. Wybrane przykłady błędów w realizacji i ich skutki 9. Wybrane zagadnienia związane z wykonawstwem. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-11-29 16:00-19:00
PDK

Projektowanie dróg z wykorzystaniem danych z Geoportalu w środowisku oprogramowania Allplan Civil

Wykładowca: mgr inż. Karol Janeczko, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Import danych z portalu Geoportal 2. Konwersji danych na cele wczytania punktów do Allplan 3. Narzędzia do tworzenia i edycji Cyfrowego modelu terenu 4. Narzędzia wymagane do utworzenia parametrycznego modelu 3D drogi 5. Funkcje tworzenia przekrojów oraz zestawień Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-11-30 10:00-14:00
SLK

Proces inwestycyjny w świetle zmienionych przepisów ustawy Prawo budowlane-stacjonarne - zewnętrzne

Wykładowca: Sławomir Stolarski

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenia w ramach cyklu „Spotkania z ekspertem” organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Częstochowie  w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) w godzinach 10:00-14:00 Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa , Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2022-11-30 11:00-15:00
MAZ

Wybrane problemy analizy MES i wymiarowania obiektów kubaturowych

Wykładowca: Mazowiecka, Michał Nowicki, Kamil Dziedzic

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Poruszana tematyka obejmie zarówno obiekty żelbetowe, murowane jak i stalowe. Ponadto omówione zostanie zagadnienie uwzględniania w statyce układu jego etapowego wznoszenia. Podczas szkolenia poruszone zostaną trudności jakie występują w rutynowym projektowaniu konstrukcyjnym wykorzystującym metodę elementów skończonych (MES). Problematyka obejmie cztery zagadnienia występujące podczas modelowania oraz wymiarowania budynków i hal: • Typowe trudności związane z powszechnymi układami żelbetowymi • Statyka i wymiarowania murów wg Eurokodu 6 • Etapy konstrukcyjne budynków • Wykorzystanie modelowania imperfekcji konstrukcji prętowych stalowych zgodnie z Eurokodem 3 Praktyczne przykłady zostaną przedstawione w programie Graitec Advance Design. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-11-30 16:00-18:00
DOŚ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie dróg publicznych

Wykładowca: prof. Antoni Szydło

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W dniu 21 września 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg. Nowe przepisy zmieniają podejście do projektowania, budowy, utrzymania dróg i obiektów mostowych. Drogę projektuje się, buduje, przebudowuje lub użytkuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności: 1) we wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie przepisów o drogach publicznych; 2) w Polskich Normach; 3) oraz zgodnie z wiedzą i doświadczeniem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Nowe Rozporządzenie zdecydowanie zwiększa odpowiedzialność projektantów, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Obok Rozporządzenia tworzy się tzw. Wzorce i Standardy (WiS). Wzorce i Standardy stanowią więc jeden ze zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Inaczej mówiąc, stanowią zbiór zasad, wytycznych, wzorów i standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny, rekomendowanych do stosowania przy projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu dróg publicznych. Wdrożenie zgodnie z Rozporządzeniem nowych zasad projektowania, budowy i utrzymania dróg i obiektów inżynierskich na drogach wymaga przybliżenia i wyjaśnienia zapisów zamieszczonych w Rozporządzeniu. Zapisy te są skierowane głównie do projektantów, zarządzających siecią drogową oraz administracji budowlanej. Kategoria:
 • Budownictwo drogowe

Typ: Szkolenie online

Start
2022-12-01 08:00

Koniec
2022-12-04 23:50
WKP

Wypadki przy pracy w budownictwie - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz, mgr Mariusz Sprutta

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Z danych statystycznych wynika, że w 2021 roku poszkodowanych w wypadkach na budowie zostało 3872 osoby. W ich wyniku śmierć poniosło 39 pracowników, a odnotowano 57 osób ciężko poszkodowanych. Celem wykładu jest zaprezentowanie: A. przyczyn wypadków: - organizacyjnych – brak nadzoru, dopuszczanie do pracy bez przygotowania, tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy (44,3% wypadków); - ludzkich tj. wynikające ze stanu psychofizycznego i zachowań człowieka – lekceważenie zagrożenia i nieznajomość zagrożenia, niestosowanie sprzętu ochronnego, w tym urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej (43,2 %); - technicznych, związane ze stanem technicznym sprzętu roboczego i zastosowanych przy nim środków ochronnych (12,5 %). B. sposobów zapobiegania czynnikom i okolicznościom wypadków, na konkretnych przykładach, w sytuacjach: - wykonywania na budowach prac bez odpowiednich środków ochrony zbiorowej - stosowania niezgodnych z przepisami oraz nieprzystosowanych do wykonywanych prac środków transportu oraz maszyn i urządzeń - niewłaściwego wykonania i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych - niewłaściwej organizacja pracy - nieodpowiednich kompetencji personelu w zakresie bhp do nadzorowania i wykonywania prac budowlanych - wykonywania prac na otwartym terenie - braku porządku na stanowiskach pracy i w ich otoczeniu Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo telekomunikacyjne
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo wyburzeniowe
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje sanitarne
 • Wodno-melioracyjne
 • BHP

Typ: Szkolenie online

2022-12-01 15:00-18:00
MAZ

Posadowienie budynków na ławach i płycie fundamentowej - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI

Wykładowca: mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Maciej Rokiel

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Układy konstrukcyjne - ława fundamentowa , podłoga na gruncie 2. Specyfika układu powłok wodochronnych w zależności od układu ława-podłoga 3. Specyficzne błędy w wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji budynków posadowionych na ławach i możliwość ich usunięcia 4. Posadowienie na płycie, budynki podpiwniczone 5. Posadowienie na płycie, budynki niepodpiwniczone 6. Specyficzne błędy w wykonywaniu hydroizolacji i termoizolacji budynków posadowionych na płycie i możliwość ich usunięcia. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2022-12-02 09:00

Koniec
2022-12-05 08:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. I - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie 2. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 3. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo, elektroniczna forma wniosku 4. Podstawowe określenia rozporządzenia i konsekwencje braku ich dokładnego sprecyzowania. 5. Aktualne zasady lokalizowania budynków na działkach 6. Elementy zagospodarowania działek budowlanych, nowe regulacje dotyczące parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych 7. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków 8. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni w budynkach i garażach 9. Zmienione wymogi w zakresie parametrów mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno –sanitarnych i ich wyposażenia. 10. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 11. Zmodyfikowane warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży 12. Wydzielanie pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci w wybranych budynkach Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2022-12-02 16:00-18:00
DOŚ

Budynki wysoce energooszczędne i pasywne - podstawy

Wykładowca: arch. Kamil Wiśniewski

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Rosnące ceny wszystkich nośników energii i możliwe braki w ich dostawach, niekorzystne perspektywy na rynku energii w kolejnych latach, rosnąca świadomość i oczekiwania inwestorów co do efektywności energetycznej budynków nowych i modernizowanych, pakiet modernizacji budynków na szeroką skalę w Polsce (DSRB), pakiet „Fit for 55”, bieżące wydarzenia geopolityczne. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że walutą naszych czasów stała się efektywność energetyczna. Budynki wysoce energooszczędne i pasywne są kluczowym narzędziem do rozwiązania powyższych problemów. Umiejętności ich projektowania, nadzorowania i wykonywania, profesjonalnego doradztwa, jak również kompetencji w zakresie modernizacji starych obiektów do najwyższych standardów energetycznych staje się narzędziem niezbędnym dla każdego inżyniera budownictwa. Szkolenie przeprowadzi arch. Kamil Wiśniewski, międzynarodowy trener i ekspert budownictwa pasywnego oraz energooszczędnego. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

Start
2022-12-03 08:30

Koniec
2022-12-04 16:30
MAZ

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie - Warsztaty stacjonarne - zewnętrzne, płatne

Wykładowca: Lidia Borkowska

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Koszt kursu: Członek MOIIB - 250 zł brutto Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 500 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy). Program (skrócony): 1. Krótki wstęp: czym jest wywieranie wpływu; obszary i granice wywierania wpływu; dylematy moralne; 2. Z psychologii wpływu społecznego; 3. Wiarygodność osobista jako predykator siły wpływu; 4. Wykorzystanie zaawansowanych umiejętności obserwacji i komunikacji dla wywierania wpływu - matryca stylów społecznych; 5. Budowanie perswazyjnego przekazu; 6. Stosowanie technik perswazji językowej; 7. Zarządzanie emocjami rozmówców w trakcie trudnych rozmów; 8. Jak bronić się przed manipulacjami? Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2022-12-05 11:00-15:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. II

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów 2. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji. 3. Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego 4. Bezpieczeństwo użytkowania budynków jako jedno z wymagań podstawowych 5. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie wymagań podstawowych z ustawy Prawo budowlane 6. Racjonalizacja zużycia energii, zasady wg nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2014 roku i ich zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, przepis przejściowy wprowadzony w grudniu 2020 roku Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2022-12-05 16:00-18:00
PDK

Trwałość zmęczeniowa nawierzchni asfaltowych.

Wykładowca: dr inż. Lesław Bichajło, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W trakcie szkolenia zostaną omówione główne kwestie trwałości nawierzchni asfaltowych. Zostanie podany wpływ komponentów mieszanek mineralno-asfaltowych, etapu produkcji i wbudowania na trwałość zmęczeniową. Ponadto zostaną przedstawione metody badań i obliczeń nawierzchni asfaltowych w kontekście trwałości zmęczeniowej. Kategoria:
 • Budownictwo drogowe

Typ: Szkolenie online

2022-12-06 10:00-14:00
PDK

Dokumentacja geologiczno-inżynierska bezzałogowymi statkami powietrznymi

Wykładowca: mgr inż. Adrian Moskal, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przy wykorzystaniu najnowszych technologii w postaci mapowania z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Szkolenie uzupełnione zostanie także o przykłady zastosowania zgromadzonych danych celem weryfikacji ruchów masowych oraz identyfikacji miejsc potencjalnie podatnych na te zjawiska. W trakcie szkolenia z omówione zostaną podstawowe zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w tym wykonywania robót geologicznych i przeprowadzania badań w oparciu o odpowiednie rozporządzenia z uwzględnieniem poszczególnych typów budownictwa. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-12-06 15:00-17:30
MAP

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów – cz. I

Wykładowca: Dr inż. Tomasz Michałowski

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Pierwszym punktem szkolenia jest wprowadzenie do Eurokodów: uwarunkowania prawne, podział na bloki tematyczne (podstawy stosowania, obciążenia, konstrukcje żelbetowe, stalowe…) i krótkie porównanie Eurokodów ze starymi Polskimi Normami. W zakresie konstrukcji stalowych największe zmiany i największe komplikacje procedur obliczeniowych dotyczą projektowania blachownic spawanych i węzłów sztywnych rygiel-słup. W ramach szkolenia pokazane zostaną podstawy teoretyczne obliczania dla elementów stalowych o IV klasie przekroju (geometria efektywna, interakcje między siłami przekrojowymi, formy niestateczności lokalnej) oraz podstawy teoretyczne obliczeń węzła śrubowego doczołowego rygiel-słup zgodnie z metodą składnikową (sztywność węzła, nośność węzła). W części drugiej przedstawione zostaną przykłady obliczeniowe blachownicy spawanej i węzła doczołowego. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2022-12-07 10:00-14:00
LUB

Błędy projektowe i wykonawcze, a straty ciepła w budynkach ogrzewanych

Wykładowca: Paweł Krause

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie jest skierowane do projektantów i wykonawców obiektów budowlanych. Poruszone zostaną zagadnienia błędów pojawiających się na etapie projektowania i wykonawstwa ogrzewanych obiektów budowlanych, skutkujących realnymi stratami ciepła. Omówione zostaną różne systemy wykonania elewacji i różne rozwiązania techniczne w tym zakresie. Pokazane będą skutki błędów, w tym pojawiające się mostki termiczne i efekty ich działania. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-12-08 11:00-15:00
MAZ

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Oddziaływanie prądów na organizmy żywe 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej stasowane powszechnie w instalacjach elektrycznych przy zasilaniu z SEE zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-4-41:2017-09 3. Ochrona przeciwporażeniowa strefach zwiększonego zagrożenia porażeniowego 4. Ochrona przeciwporażeniowa i związane z nią problemy przy zasilaniu instalacji ze źródeł napięcia gwarantowanego (UPS) oraz źródeł zasilania awaryjnego (zespół prądotwórczy). 5. Ochrona przeciwporażeniowa w systemach fotowoltaicznych. 6. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru zgodnie z normą NSEP-E 005 7. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych nn zgodnie normą N SEP-E 001. 8. Badanie stanu technicznego instalacji. Zagadnienia wybrane. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2022-12-08 16:00-18:30
MAP

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe – cz. I

Wykładowca: Prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie dotyczyć będzie praktycznych aspektów projektowania elementów i podukładów konstrukcyjnych stalowego ustroju nośnego, prowadzonego z uwagi na zagrożenie pożarowe. Omawiane procedury i algorytmy obliczeniowe będą zgodne z rekomendacjami norm europejskich, w tym w szczególności z przepisami eurokodów PN-EN 1991-1-2 oraz PN-EN 1993-1-2. Podkreślona zostanie jakościowa odmienność dwóch formalnie różnych zadań projektowych. Pierwszym z tych zadań jest weryfikacja czy zastosowane w praktyce środki biernej i czynnej ochrony przed ogniem są wystarczające aby analizowana konstrukcja spełniała odniesione do niej wymogi prawa budowlanego. Drugie, alternatywne względem pierwszego, odnosi się do sprawdzenia jak będzie wyglądał rozwój pożaru w analizowanej strefie pożarowej, o zadanej geometrii determinującej warunki wymiany gazów spalinowych z otoczeniem i o zinwentaryzowanym dla tej strefy obciążeniu ogniowym, i jak długo w tak określonych warunkach ogarnięta tym pożarem konstrukcja zapewni bezpieczne przenoszenie obciążeń. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

Start
2022-12-10 08:30

Koniec
2022-12-11 16:30
MAZ

DELEGOWANIE ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE - zewnętrzne, płatne

Wykładowca: Piotr Sajewicz

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Koszt kursu: Członek MOIIB - 250 zł brutto Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 500 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy). Program (skrócony): 1. Efektywne delegowanie zadań 2. Komu delegować i jakie zadania 3. Trening delegowania zadań 4. EXPOSE SZEFA – komunikacja, zasady pracy i oczekiwań realizacji zadań 5. Zakończenie i podsumowanie szkolenia Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/