Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
Start
2022-12-02 07:00

Koniec
2022-12-04 23:00
LUB

Aspekty techniczne stosowania ciemnych kolorów na elewacjach wykonanych w systemach ETICS - RETRANSMISJA

Wykładowca: Paweł Krause

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie skierowane jest do projektantów i wykonawców realizujących docieplenia w systemach ETICS. Jego celem jest zapoznanie uczestników z problemami pojawiającymi się przy stosowaniu ciemnych kolorów na elewacjach w związku ze zjawiskiem dużego nagrzewania się warstw docieplenia i ich deformacjom. Na szkoleniu zostaną omówione metody unikania lub ograniczania pojawiania się takich zjawisk, poprzez stosowanie odpowiednich materiałów i rozwiązań technicznych. Pokazane zostaną przykłady wadliwych realizacji, jak również poprawnie wykonanych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2022-12-02 09:00

Koniec
2022-12-05 08:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. I - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie 2. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 3. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo, elektroniczna forma wniosku 4. Podstawowe określenia rozporządzenia i konsekwencje braku ich dokładnego sprecyzowania. 5. Aktualne zasady lokalizowania budynków na działkach 6. Elementy zagospodarowania działek budowlanych, nowe regulacje dotyczące parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych 7. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków 8. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni w budynkach i garażach 9. Zmienione wymogi w zakresie parametrów mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno –sanitarnych i ich wyposażenia. 10. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 11. Zmodyfikowane warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży 12. Wydzielanie pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci w wybranych budynkach Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2022-12-02 16:00-18:00
DOŚ

Budynki wysoce energooszczędne i pasywne - podstawy

Wykładowca: arch. Kamil Wiśniewski

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Rosnące ceny wszystkich nośników energii i możliwe braki w ich dostawach, niekorzystne perspektywy na rynku energii w kolejnych latach, rosnąca świadomość i oczekiwania inwestorów co do efektywności energetycznej budynków nowych i modernizowanych, pakiet modernizacji budynków na szeroką skalę w Polsce (DSRB), pakiet „Fit for 55”, bieżące wydarzenia geopolityczne. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że walutą naszych czasów stała się efektywność energetyczna. Budynki wysoce energooszczędne i pasywne są kluczowym narzędziem do rozwiązania powyższych problemów. Umiejętności ich projektowania, nadzorowania i wykonywania, profesjonalnego doradztwa, jak również kompetencji w zakresie modernizacji starych obiektów do najwyższych standardów energetycznych staje się narzędziem niezbędnym dla każdego inżyniera budownictwa. Szkolenie przeprowadzi arch. Kamil Wiśniewski, międzynarodowy trener i ekspert budownictwa pasywnego oraz energooszczędnego. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

Start
2022-12-03 08:30

Koniec
2022-12-04 16:30
MAZ

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie - Warsztaty stacjonarne - zewnętrzne, płatne

Wykładowca: Lidia Borkowska

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Koszt kursu: Członek MOIIB - 250 zł brutto Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 500 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy). Program (skrócony): 1. Krótki wstęp: czym jest wywieranie wpływu; obszary i granice wywierania wpływu; dylematy moralne; 2. Z psychologii wpływu społecznego; 3. Wiarygodność osobista jako predykator siły wpływu; 4. Wykorzystanie zaawansowanych umiejętności obserwacji i komunikacji dla wywierania wpływu - matryca stylów społecznych; 5. Budowanie perswazyjnego przekazu; 6. Stosowanie technik perswazji językowej; 7. Zarządzanie emocjami rozmówców w trakcie trudnych rozmów; 8. Jak bronić się przed manipulacjami? Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2022-12-05 11:00-15:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. II

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów 2. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji. 3. Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego 4. Bezpieczeństwo użytkowania budynków jako jedno z wymagań podstawowych 5. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie wymagań podstawowych z ustawy Prawo budowlane 6. Racjonalizacja zużycia energii, zasady wg nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2014 roku i ich zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, przepis przejściowy wprowadzony w grudniu 2020 roku Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2022-12-05 16:00-18:00
PDK

Trwałość zmęczeniowa nawierzchni asfaltowych.

Wykładowca: dr inż. Lesław Bichajło, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W trakcie szkolenia zostaną omówione główne kwestie trwałości nawierzchni asfaltowych. Zostanie podany wpływ komponentów mieszanek mineralno-asfaltowych, etapu produkcji i wbudowania na trwałość zmęczeniową. Ponadto zostaną przedstawione metody badań i obliczeń nawierzchni asfaltowych w kontekście trwałości zmęczeniowej. Kategoria:
 • Budownictwo drogowe

Typ: Szkolenie online

2022-12-06 10:00-14:00
PDK

Dokumentacja geologiczno-inżynierska bezzałogowymi statkami powietrznymi

Wykładowca: mgr inż. Adrian Moskal, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przy wykorzystaniu najnowszych technologii w postaci mapowania z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Szkolenie uzupełnione zostanie także o przykłady zastosowania zgromadzonych danych celem weryfikacji ruchów masowych oraz identyfikacji miejsc potencjalnie podatnych na te zjawiska. W trakcie szkolenia z omówione zostaną podstawowe zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w tym wykonywania robót geologicznych i przeprowadzania badań w oparciu o odpowiednie rozporządzenia z uwzględnieniem poszczególnych typów budownictwa. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-12-06 16:00-18:30
MAP

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe – cz. I

Wykładowca: Prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie dotyczyć będzie praktycznych aspektów projektowania elementów i podukładów konstrukcyjnych stalowego ustroju nośnego, prowadzonego z uwagi na zagrożenie pożarowe. Omawiane procedury i algorytmy obliczeniowe będą zgodne z rekomendacjami norm europejskich, w tym w szczególności z przepisami eurokodów PN-EN 1991-1-2 oraz PN-EN 1993-1-2. Podkreślona zostanie jakościowa odmienność dwóch formalnie różnych zadań projektowych. Pierwszym z tych zadań jest weryfikacja czy zastosowane w praktyce środki biernej i czynnej ochrony przed ogniem są wystarczające aby analizowana konstrukcja spełniała odniesione do niej wymogi prawa budowlanego. Drugie, alternatywne względem pierwszego, odnosi się do sprawdzenia jak będzie wyglądał rozwój pożaru w analizowanej strefie pożarowej, o zadanej geometrii determinującej warunki wymiany gazów spalinowych z otoczeniem i o zinwentaryzowanym dla tej strefy obciążeniu ogniowym, i jak długo w tak określonych warunkach ogarnięta tym pożarem konstrukcja zapewni bezpieczne przenoszenie obciążeń. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2022-12-07 10:00-14:00
LUB

Błędy projektowe i wykonawcze, a straty ciepła w budynkach ogrzewanych

Wykładowca: Paweł Krause

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie jest skierowane do projektantów i wykonawców obiektów budowlanych. Poruszone zostaną zagadnienia błędów pojawiających się na etapie projektowania i wykonawstwa ogrzewanych obiektów budowlanych, skutkujących realnymi stratami ciepła. Omówione zostaną różne systemy wykonania elewacji i różne rozwiązania techniczne w tym zakresie. Pokazane będą skutki błędów, w tym pojawiające się mostki termiczne i efekty ich działania. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-12-07 16:00-20:00
WKP

Stal zbrojeniowa wg aktualnych norm w Polsce i Europie – charakterystyka, znakowanie, certyfikaty

Wykładowca: dr inż. Piotr Frąszczak, mgr Mariusz Sprutta

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Celem wykładu jest omówienie charakterystyki stali zbrojeniowej, jej znakowania, certyfikowania pod kątem jakości i kryteriów wyboru pod praktyczne zastosowania w projektowaniu i wykonawstwie na podstawie przykładowych realizacji. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-12-08 11:00-15:00
MAZ

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Oddziaływanie prądów na organizmy żywe 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej stasowane powszechnie w instalacjach elektrycznych przy zasilaniu z SEE zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-4-41:2017-09 3. Ochrona przeciwporażeniowa strefach zwiększonego zagrożenia porażeniowego 4. Ochrona przeciwporażeniowa i związane z nią problemy przy zasilaniu instalacji ze źródeł napięcia gwarantowanego (UPS) oraz źródeł zasilania awaryjnego (zespół prądotwórczy). 5. Ochrona przeciwporażeniowa w systemach fotowoltaicznych. 6. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru zgodnie z normą NSEP-E 005 7. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych nn zgodnie normą N SEP-E 001. 8. Badanie stanu technicznego instalacji. Zagadnienia wybrane. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2022-12-08 15:00-17:30
MAP

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów – cz. I

Wykładowca: Dr inż. Tomasz Michałowski, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Pierwszym punktem szkolenia jest wprowadzenie do Eurokodów: uwarunkowania prawne, podział na bloki tematyczne (podstawy stosowania, obciążenia, konstrukcje żelbetowe, stalowe…) i krótkie porównanie Eurokodów ze starymi Polskimi Normami. W zakresie konstrukcji stalowych największe zmiany i największe komplikacje procedur obliczeniowych dotyczą projektowania blachownic spawanych i węzłów sztywnych rygiel-słup. W ramach szkolenia pokazane zostaną podstawy teoretyczne obliczania dla elementów stalowych o IV klasie przekroju (geometria efektywna, interakcje między siłami przekrojowymi, formy niestateczności lokalnej) oraz podstawy teoretyczne obliczeń węzła śrubowego doczołowego rygiel-słup zgodnie z metodą składnikową (sztywność węzła, nośność węzła). W części drugiej przedstawione zostaną przykłady obliczeniowe blachownicy spawanej i węzła doczołowego. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2022-12-09 16:00-18:00
DOŚ

Ikony światowego mostownictwa

Wykładowca: prof. Jan Biliszczuk

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Mosty jak chyba żadna inna dziedzina budownictwa są mocno splecione z ludzką aktywnością. We wszystkich czasach i we wszystkich kulturach są tak samo niezbędne. Mosty były i są elementem infrastruktury umożliwiającym podróże, handel oraz przenikanie idei, tym samym są jedną z podstaw naszej cywilizacji. W ciągu tysiącleci budowa mostów przekształciła się w wielką sztukę. Naturalne materiały budowlane jak włókna roślinne, kamień i drewno zostały wyparte przez sztucznie stworzone (przez człowieka) materiały, takie jak: żelazo, stal i beton. Inżynierowie budujący mosty nauczyli się nie tylko jak obliczać siły działające na konstrukcję wywołane grawitacją, działaniem słońca i wiatru, ale również zbadali właściwości materiałów konstrukcyjnych. Pozwoliło to na budowę coraz większych imponujących konstrukcji. Równocześnie dążyli do tego by ich dzieła mogły zadowolić oczekiwania estetyczne. Podczas wykładu zostanie przedstawiona droga rozwoju budownictwa mostowego na przestrzeni 2500 lat. Oczywiście jest to prezentacja wskazująca tylko wybrane obiekty, które moim zdaniem były kamieniami milowymi na drodze od starożytności po czasy współczesne. Kategoria:
 • Budownictwo mostowe

Typ: Szkolenie online

Start
2022-12-10 08:30

Koniec
2022-12-11 16:30
MAZ

DELEGOWANIE ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI - DWUDNIOWE WARSZTATY STACJONARNE - zewnętrzne, płatne

Wykładowca: Piotr Sajewicz

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Koszt kursu: Członek MOIIB - 250 zł brutto Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 500 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy). Program (skrócony): 1. Efektywne delegowanie zadań 2. Komu delegować i jakie zadania 3. Trening delegowania zadań 4. EXPOSE SZEFA – komunikacja, zasady pracy i oczekiwań realizacji zadań 5. Zakończenie i podsumowanie szkolenia Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2022-12-12 11:00-15:00
MAZ

Instalacja multimedialna w domu jednorodzinnym zaczyna się of ProfiSeTT

Wykładowca: Maciej Kołakowski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Instalacja multimedialna w domu jednorodzinnym zaczyna się of ProfiSeTT 1. Pomysł oraz wyobraźnia - co należy przewidzieć ? 2. Sprostanie wymaganiom Inwestora z technicznego punktu widzenia. 3. Pomysł na przyszłość instalacji. Kategoria:
 • Budownictwo telekomunikacyjne

Typ: Szkolenie online

2022-12-12 16:00-19:00
PDK

Kompensacja mocy biernej – rozwiązania

Wykładowca: mgr inż. Marcin Orzechowski, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Program szkolenia: 1. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej; 2. Kompensacja mocy biernej pojemnościowej; 3. Rozwiązania praktyczne; 4. Wnioski końcowe Przewidziana jest retransmisja ze szkolenia. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-12-13 16:00-18:00
PDK

Modelowanie ruchu drogowego w rejonie nowych inwestycji o znaczeniu gospodarczym i mieszkaniowym.

Wykładowca: dr inż. Mateusz Szarata

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Budowa nowego obiektu mieszkalnego, handlowego prowadzi do zwiększenia ruchu drogowego w danym obszarze. Kompleksowa realizacja nowych inwestycji powinna uwzględniać czynniki ruchowości, które w przypadku średnich i dużych inwestycji są szczególnie istotne dla władz miejskich i lokalnych społeczności. Celem szkolenia jest przedstawienie problemu generacji ruchu powodowanego przez nowe inwestycje budowlane oraz przeprowadzenie oceny wpływu dodatkowej liczby pojazdów na przyległą sieć drogową. W trakcie szkolenia przestawione zostaną uproszczone metody umożliwiające wyznaczenie wielkości ruchu generowanego i absorbowanego oraz metody zaawansowane, w których zaprezentowane zostanie narzędzie firmy PTV Visum do makrosymulacji ruchu drogowego umożliwiające precyzyjne określenie rozkładu ruchu w przyległym układzie komunikacyjnym. Kategoria:
 • Budownictwo drogowe

Typ: Szkolenie online

2022-12-13 16:00-18:30
MAP

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe – cz. II

Wykładowca: Prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie dotyczyć będzie praktycznych aspektów projektowania elementów i podukładów konstrukcyjnych stalowego ustroju nośnego, prowadzonego z uwagi na zagrożenie pożarowe. Omawiane procedury i algorytmy obliczeniowe będą zgodne z rekomendacjami norm europejskich, w tym w szczególności z przepisami eurokodów PN-EN 1991-1-2 oraz PN-EN 1993-1-2. Podkreślona zostanie jakościowa odmienność dwóch formalnie różnych zadań projektowych. Pierwszym z tych zadań jest weryfikacja czy zastosowane w praktyce środki biernej i czynnej ochrony przed ogniem są wystarczające aby analizowana konstrukcja spełniała odniesione do niej wymogi prawa budowlanego. Drugie, alternatywne względem pierwszego, odnosi się do sprawdzenia jak będzie wyglądał rozwój pożaru w analizowanej strefie pożarowej, o zadanej geometrii determinującej warunki wymiany gazów spalinowych z otoczeniem i o zinwentaryzowanym dla tej strefy obciążeniu ogniowym, i jak długo w tak określonych warunkach ogarnięta tym pożarem konstrukcja zapewni bezpieczne przenoszenie obciążeń. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2022-12-14 10:00-14:00
PDK

System planowania przestrzennego w Polsce

Wykładowca: dr inż. arch. Anna Sikora, prof. PRz,, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu systemu planowania przestrzennego w Polsce, wpływu ustaw specjalnych na strukturę przestrzenną oraz planowanych zmian legislacyjnych. Przedstawione zostaną elementy zhierarchizowanej struktury systemu planistycznego. Szkolenie dotyczy również analizy planistycznej z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych. Szkolenie ma także na celu ukazanie zagrożeń wynikających z błędów popełnianych przy nieodpowiednim przygotowaniu planów przestrzennych nieuwzględniających uwarunkowań klimatycznych, geologicznych, środowiskowych oraz wpływu założeń przestrzennych w skali mikro (bezpośrednie oddziaływanie na sąsiedni obszar opracowania) oraz makro (oddziaływanie zespołu założeń na kształtowanie obszaru gminy, powiatu, województwa). W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe założenia systemu planowania przestrzennego w Polsce zgodne z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-12-15 11:00-12:10
MAZ

Wpływ przełączenia standardu nadawania DVBT-T2/HEVEC na instalacje hotelowe

Wykładowca: Maciej Kołakowski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wpływ przełączenia standardu nadawania DVBT-T2/HEVEC na instalacje hotelowe 1. Zmiana standardu - czy tak naprawdę była potrzebna ? 2. Wpływ nowego standardu na użytkownika końcowego. 3. Rozprowadzenie w sieci sygnału DVB-T2 HEVC H265  w dwóch prostych krokach. Kategoria:
 • Budownictwo telekomunikacyjne

Typ: Szkolenie online

2022-12-15 16:00-18:30
MAP

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów – cz. II

Wykładowca: Dr inż. Tomasz Michałowski, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Pierwszym punktem szkolenia jest wprowadzenie do Eurokodów: uwarunkowania prawne, podział na bloki tematyczne (podstawy stosowania, obciążenia, konstrukcje żelbetowe, stalowe…) i krótkie porównanie Eurokodów ze starymi Polskimi Normami. W zakresie konstrukcji stalowych największe zmiany i największe komplikacje procedur obliczeniowych dotyczą projektowania blachownic spawanych i węzłów sztywnych rygiel-słup. W ramach szkolenia pokazane zostaną podstawy teoretyczne obliczania dla elementów stalowych o IV klasie przekroju (geometria efektywna, interakcje między siłami przekrojowymi, formy niestateczności lokalnej) oraz podstawy teoretyczne obliczeń węzła śrubowego doczołowego rygiel-słup zgodnie z metodą składnikową (sztywność węzła, nośność węzła). W części drugiej przedstawione zostaną przykłady obliczeniowe blachownicy spawanej i węzła doczołowego. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/