Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-06-06 15:00-17:30
MAP

Cyfrowe kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM - cz. I

Wykładowca: mgr inż. Stanisław Moryc, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podstawy opracowywania przedmiarów, harmonogramów i kosztorysów. Wprowadzenie w wycenę robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM. Czym jest innowacja BIM w przedmiarowaniu 3D, kosztorysowaniu 5D i harmonogramowaniu 4D. Omówienie poziomów dokładności oraz szczegółowości modelu BIM w ujęciu kalkulacji kosztów robót budowlanych. Analiza, omówienie możliwości sprawdzenia poprawności modeli BIM dla potrzeb wyceny kosztów. Błędy w modelowaniu. Współpraca kosztorysant – projektant. Z jakimi informacjami należy wyeksportować model do formatu IFC aby można go było efektywnie wykorzystać na etapie opracowania kosztorysu i harmonogramu. Szkolenie nie zawiera retransmisji. Kategoria:
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

Start
2023-06-10 08:00

Koniec
2023-06-13 23:50
WKP

Przepięcia i ochrona przepięciowa w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych - RETRANSMISJA

Wykładowca: WOIIB, dr hab. inż. Ryszard Batura, mgr inż. Krzysztof Wincencik

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Źródła i zagrożenia przepięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych. Wykład ma charakter przeglądowy i dot. generowania przepięć ustalonych, rezonansowych i łączeniowych w sieciach SN i nN pracujących w różnych układach sieciowych. Podaną zostaną źródła i warunki powstania przepięć oraz wpływ: konfiguracji i parametrów obwodu zasilającego, parametrów i charakteru wyłączanego obwodu, sposobu wyłączania i rodzaju łącznika na wartość powstających przepięć. Podane zostaną dopuszczalne wartości współczynników przepięć doziemnych dla podstawowych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w sieci SN i nN oraz metody ograniczania przepięć. 2. Koordynacja energetyczna w układach wielostopniowej ochrony przepięciowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. W wykładzie przedstawione zostaną wymagania normatywne w zakresie tematu koordynacji energetycznej dla układów SPD oraz informacje o sposobach doboru SPD i weryfikacji układu pod kątem koordynacji energetycznej. 3. Dobezpieczanie SPD. W wykładzie przedstawione zostanie oddziaływanie prądu piorunowego na elementy zabezpieczające (bezpieczniki, wyłączniki) oraz przedstawione zostaną zasady doboru dobezpieczeń w oparciu o zapisy producentów SPD. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-06-10 09:00-21:00
SLK

Armatura odcinająca, regulacyjna i zwrotna do ścieków – kiedy i jaki rodzaj armatury stosować, jakic - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Florian Piechurski Adam Chlapek

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytania: - od czego zacząć i czego mieć świadomość przy doborze armatury do ścieków - czym odcinać, a czym regulować przepływ - po co wymyślono zasuwy nożowe tzw. jednostronnie i dwustronnie szczelne - PN a rzeczywiste ciśnienie pracy zasuw nożowych i jakie konsekwencje mogą przynieść błędy w tym zakresie - armatura zwrotna do ścieków – czy można stosować te same rozwiązania, jak dla wody - umieszczać armaturę do ścieków bezpośrednio w gruncie, czy nie umieszczać - armatura odcinająca i regulacyjna do pracy w zanurzeniu - jak oszczędzić użytkownikowi problemów Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2023-06-12 15:00-17:30
MAP

Cyfrowe kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM - cz. II

Wykładowca: mgr inż. Stanisław Moryc, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podstawy opracowywania przedmiarów, harmonogramów i kosztorysów. Wprowadzenie w wycenę robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM. Czym jest innowacja BIM w przedmiarowaniu 3D, kosztorysowaniu 5D i harmonogramowaniu 4D. Omówienie poziomów dokładności oraz szczegółowości modelu BIM w ujęciu kalkulacji kosztów robót budowlanych. Analiza, omówienie możliwości sprawdzenia poprawności modeli BIM dla potrzeb wyceny kosztów. Błędy w modelowaniu. Współpraca kosztorysant – projektant. Z jakimi informacjami należy wyeksportować model do formatu IFC aby można go było efektywnie wykorzystać na etapie opracowania kosztorysu i harmonogramu. Szkolenie nie zawiera retransmisji. Kategoria:
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2023-06-12 16:00-18:00
DOŚ

Kosztorysowanie od podstaw - pakiet wiedzy dla początkujących

Wykładowca: mgr inż. Marcin Bartoszewicz, mgr inż. Marcin Bartoszewicz

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wykład dla osób rozpoczynających swoją drogę kosztorysanta. Podstawy teoretyczne związane z kalkulowaniem prac na podstawie katalogów rzeczowych. Wskazówki i porady praktyczne związane z pierwszymi krokami w kosztorysowaniu. Podstawowe akty prawne dotyczące prac kosztorysowych oraz informacje o cennikach. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-06-13 14:00-16:20
MAP

Świadectwa charakterystyki energetycznej – cz. II

Wykładowca: dr inż. Krzysztof Szczotka, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Część 2. szkolenia z zakresu świadectw charakterystyki energetycznej budynków obejmuje pokazanie metody przygotowania świadectwa z wykorzystaniem oprogramowania Audytor, przykłady wzorcowych opracowań, przejście przez proces rejestracji świadectwa w systemie centralnym. Szkolenie nie zawiera retransmisji. Kategoria:
 • Instalacje sanitarne
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2023-06-14 10:00-13:00
SLK

Typowe błędy projektowe oraz wykonawcze hydroizolacji budowli - zewnętrzne

Wykładowca: Marek Mularczyk

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie omawiające błędy projektowe i wykonawcze przy wykonywaniu hydroizolacji budowli. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa . Program szkolenia będzie udostępniony zainteresowanym na stronie internetowej organizatora na 7 dni przed planowanym szkoleniem. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-06-14 12:00-15:00
POM

Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone

Wykładowca: Pomorska OIIB, mgr inż. Przemysław Deryło

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie skierowane do projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru oraz wykonawców. Zastosowanie sprężonych prefabrykatów pozwala na projektowanie stropów dla budynków mieszkalnych, usługowych oraz podczas wymiany stropów w budynkach zabytkowych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2023-06-15 08:00

Koniec
2023-06-18 23:50
WKP

Strefy izolacyjne i ochronne obiektów i obszarów; Rola zieleni w miastach dla małej retencji - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr hab. Krzysztof Kasprzak

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1.Strefy izolacyjne i ochronne obiektów oraz obszarów i ich znaczenie dla czystości powietrza i komfortu życia: Definicja i stosowanie stref ochronnych; strefy ochrony sanitarnej ujęć i źródeł wody; obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; strefy ochronne w ochronie zasobów przyrody; strefy ochrony uzdrowiskowej; strefy ochrony zabytków i stanowisk archeologicznych; strefa ochronna cmentarzy; strefy ochronne określone przepisami odrębnymi – granice obiektów i terenów chronionych, np. terenów górniczych, narażonych na powodzie, zagrożonych usuwaniem się mas ziemi; strefy ochronne na wydzielonych niewielkich obszarach; lasy ochronne; strefy ochronne opracowaniach planistycznych; skuteczność ochrony poprzez strefowanie 2.Rola zieleni w miastach dla małej retencji i zmian klimatycznych: Zieleń w miastach jako element ochrony zasobów przyrody; definicja terenów zieleni i ich rodzaje; ochrona terenów zieleni i zadrzewień; woda w rozwoju miast; powrót wody do miast – możliwości retencji wody w miastach i na terenach przyległych; miejska Wyspa Ciepła na obszarach zurbanizowanych; zieleń w miastach jako sposób na retencję i Miejskie Wyspy Ciepła Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

2023-06-15 11:00-15:00
MAZ

Rozpoczęcie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Zakres zagadnień regulowanych ustawą PB 2. Podstawowe definicje oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw 3. Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, bieżąca konserwacja i implikacje właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych 4. Decyzje administracyjne poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, w tym decyzja planistyczna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie konserwatorskie 5. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno-budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw 6. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu 7. Pozwlenie na budowę - Aktualny stan prawny 8. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu 9. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna 10. Zgłaszanie zamiaru wykonania robót budowlanych Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

Start
2023-06-16 00:00

Koniec
2023-06-18 23:50
SLK

Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych - RETRANSMISJA

Wykładowca: Krzysztof Wincencik

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie "Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych". Wykładowca Krzysztof Wincencik. Seminarium obejmuje omówienie m.in. następujących zagadnień: a) wymagania norm i przepisów w zakresie kontroli urządzenia piorunochronnego       - stan ochrony zastanej        - normy i przepisy z lat poprzednich        - kontrola LPS w zapisów normy PN-EN 62305-3 :2011 b) oględziny urządzenia piorunochronnego i pomiary       kontrola wizualna - stan urządzenia , odstępy separujące, stopień skorodowania       pomiary LPS - pomiary ciągłości, pomiary rezystancji uziemienia       protokoły pomiarowe c) informacje na temat kontroli LPS zawarte w dokumentach innych krajów Kategoria:
 • Budownictwo telekomunikacyjne
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2023-06-17 09:00-21:00
SLK

Zastosowanie innowacyjnych materiałów do systemów wentylacji tuneli drogowych. - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Małgorzata Król Karol Watoła

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Zastosowanie innowacyjnych materiałów do systemów wentylacji tuneli drogowych. Na przykładzie rozwiązań w tunelu w  Doha (Katar).                                                                                                                                                   Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2023-06-20 11:00-13:00
MAZ

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów – obudowy systemowe

Wykładowca: dr inż. Marek Kopras

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wykład prowadzony przez doświadczonego inżyniera praktyka, analizowane są konkretne przykłady z budowy wraz z obliczeniami oraz odniesieniem do aktualnych przepisów i norm. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy będą mogli zadawać pytania. 1. Przegląd i porównanie wybranych technologii zabezpieczeń wykopów 2. Prezentacja przykładowych realizacji z wykorzystaniem systemowych obudów dla wykopów szerokoprzestrzennych i punktowych 3. Rozpoznanie geotechniczne – badania i parametry gruntu 4. Wymiarowanie i obliczenia wytrzymałościowe systemowej obudowy wykopu Kategoria:
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo kolejowe

Typ: Szkolenie online

2023-06-20 16:00-18:30
ŁOD

Nakłady rzeczowe na nieruchomość - klasyfikacja i sposoby rozliczania.

Wykładowca: Anna Konopka, rzeczoznawca majątkowy, Dział Szkoleń ŁOIIB

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Informacje ogólne 2. Nakłady - ocena trwałości technicznej oraz przydatności i zużycia funkcjonalnego. Przykłady. 2. Rozróżnianie nakładów koniecznych przy klasyfikacji nakładów wraz z uzasadnieniem. Przykłady. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/