Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-04-12 16:00-19:42
WKP

1. Hydrologia zlewni zurbanizowanych i obiekty B-ZI, 2. Wymagania prawne dot. wód opadowych

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, dr Anna Elżbieta Nieć, Jakub Skrzypczak

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Hydrologia zlewni zurbanizowanych i obiekty błękitno-zielonej infrastruktury: Przedstawione zostaną podstawy meteorologiczne i hydrologiczne dot.  opadów deszczu i odpowiedzi na nie małych zlewni zurbanizowanych, tj. prostych modeli typu opad-odpływ.  Szczególna uwaga będzie zwrócona na wyznaczenie czasu koncentracji terenowej. Wybrane zagadnienia zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi. Prezentacja podstawowych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury: nawierzchni przepuszczalnych,  zielonych dachów, rowów, itd.  Celem szkolenia jest przypomnienie i poszerzenie wiedzy nt. opadów nawalnych i sposobów ich zagospodarowania oraz zademonstrowanie sposobów pozyskiwania informacji o terenie przydatnych do projektowania obiektów błękitno-zielonej infrastruktury. 2.  Wymagania prawne dot. wód opadowych: Założenia ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. w odniesieniu do wód opadowych, w szczególności zaakcentowane zostaną rozwiązania dot. konieczności uzyskania tzw. zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych oraz ponoszenia opłat za usługi wodne związane z odprowadzeniem wód deszczowych. Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy w zakresie prawnych aspektów dot. odprowadzania wód opadowych, a także jej poszerzenie o stanowiska prezentowane w orzecznictwie i poglądach doktryny. Kategoria:
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Wodno-melioracyjne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło